گالری تصاویر سال 1395 و 1396

در این بخش تصاویر متنوعی از برنامه های مختلف مجتمع آموزشی راه امیرکبیر مشاهده مینمایید.

web pic (228)

تصاویر ورزش در مجتمع آموزشی امیرکبیر ، سال 1396

web pic (242)

تصاویر معاینه دندان در مجتمع آموزشی امیرکبیر ، سال 1396

web pic (120)

تصاویر معاینه دندان در مجتمع آموزشی امیرکبیر ، سال 1396