فیلم

فیلم جشن مدرسه امیرکبیر

بخش های مختلف جشن مدرسه راه امیر کبیر ، سال 1396